اخطار

کد خود را مستقیماً در نظرات ارسال نکنید ، به درستی نمایش داده نمی شود. از خدماتی مانند استفاده کنید Farsiw3.ir ، jsfiddle.net ، codepen.io ، codesandbox.io ، jsbin.com ، rapprogtrain.com ، liveweave.com ، plnkr.co ، کد را روی هر یک از این سرویس ها ذخیره کرده و در نظرات به آن پیوند دهید. این کد و نتیجه را نشان می دهد.